Wat is een prijzij?

Wat wordt er verstaan onder een prijzijvergoeding?

 

Naast de vergoedingen die aan de pachter toekomen om reden van gebouwen, werken en aanplantingen, is de verpachter verplicht aan de uittredende pachter een vergoeding te betalen voor het stro, de mest en de navette die hij bij zijn vertrek achterlaat. Deze vergoeding wordt de ‘prijzijvergoeding’ genoemd. In de praktijk wordt zeer vaak een regeling getroffen tussen de afgaande en opkomende pachter.

De prijzij dient overeen te stemmen met de waarde van het stro, de mest en de navette bij het einde van de pacht, met als maximum de door de pachter werkelijk gemaakte kosten.

 

Stro

Onder stro moet worden verstaan het stro, dat de pachter op het bedrijf achterlaat bij zijn vertrek.

Meststoffen

Meststoffen zijn alle vruchtbaarmakende stoffen die zich in de grond bevinden vooraleer de vruchten geoogst worden.
Als zodanig kunnen worden beschouwd: stalmest, gier, scheikundige meststoffen, kalk en groenbemesting.

Navette

De navette omvat alle vuchtbaarmakende stoffen, die niet opgenomen werden door het laatst verbouwde gewas, in de grond achterblijven en ten goede komen aan het volgende gewas.

 

Deze vergoeding wordt traditioneel forfaitair begroot, het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van de plaatselijke gebruiken. De vergoeding mag echter het bedrag van de kosten die de pachter gemaakt heeft niet overschrijden. Indien de partijen niet overeenkomen beslist de vrederechter via de aanstelling van een deskundige over de omvang van de vergoeding.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x