Brieven en contracten

Brieven en contracten

Een standaard pachtovereenkomst met de correcte wettelijke termijnen nodig? Of een pachtopzegbrief? U koopt ze via het Pachtloket.

Hoe kan ik brieven en contracten bestellen?

Brieven en contracten bestellen, is heel eenvoudig. Je bekijkt hieronder welke documenten en contracten er zijn, je bepaalt welke je nodig hebt en je vraagt deze aan via dit formulier.

Per pachtcontract of brief betaalt u 25 euro, excl. BTW. De algemene voorwaarden leest u na via deze pagina.

Mededeling van de aanvaarding en/of overdracht van het aanbod ‘recht van voorkoop’

Pachter meldt dat hij zijn voorkooprecht uitoefent en de verkoopsvoorwaarden aanvaardt of zijn voorkooprecht overdraagt.

Instemming van de pachter met een hem betekende opzegging

De pachter stemt in met de opzeg en verzoekt om een regeling voor de uittredingsvergoeding.

Kennisgeving bevoorrechte pachtoverdracht

Zie artikel 35, bevoorrechte pachtoverdracht. 

Kennisgeving van de voortzetting van de pacht

Kennisgeving van de voortzetting van de pacht na overlijden van de pachter in geval van akkoord tussen de erfgenamen.  (Art. 42 en 43)

Kennisgeving van de pachtprijsverhoging

Zie artikel III, artikel 5 wet tot betrekking tot beperking van de pachtprijzen.

Opzegging door de pachter

De pachter wil een einde maken aan de pacht en wenst een regeling voor de uittredingsvergoeding.

Opzegging door de verpachter (bouwrijpe bouwgrond of voor industriële doeleinden)

Opzegging door de verpachter voor bouwrijpe bouwgrond of voor industriële doeleinden bestemde grond, die als zodanig opgegeven is in de pachtovereenkomst. (Art. 6 par. 1,1)

Opzegging door de verpachter (onbebouwde grond, bouwrijp op ogenblik van opzegging)

Opzegging door de verpachter voor onbebouwde grond, die bouwrijp is op het ogenblik van de opzegging. (Art. 6 par. 1,2)

Opzegging door de verpachter (voor industriële doeleinden bestemde grond, bouwrijp op het ogenblik van de verlenging van de pacht)

Opzegging voor industriële doeleinden bestemde grond, die bouwrijp is op het ogenblik van de verlenging van de pacht, en waaromtrent vooraf aan de pachter kennis werd gegeven van de aard van de grond. (Art. 6 par. 1,3)

Opzegging door de verpachter (voor industriële doeleinden bestemde grond, die niet bouwrijp is)

Opzegging voor niet-bouwrijpe grond of voor industriële doeleinden bestemde grond, die als zodanig opgegeven werd in de pachtovereenkomst en de hoedanigheid van bouwgrond (nijverheidsgrond) bezat bij de aanvang van de pacht, hetzij die hoedanigheid bezit bij een verlenging en waaromtrent vooraf een kennisgeving werd gedaan.  (Art.6 par.1,4)

Opzegging door de verpachter (opzegging wegens gezinsdoeleinden van een aangesloten perceel van max. 20a)

Opzegging wegens gezinsdoeleinden van een aangesloten perceel van ten hoogste 20a. (Art. 6 par.2)

Opzegging door de verpachter (voor eigen exploitatie of exploitatie door een bevoorrecht familielid)

Opzegging voor eigen exploitatie of voor exploitatie door een bevoorrecht familielid. (Art.8 par.1)

Opzegging door de verpachter (opzegging wegens ernstige reden)

Opzegging wegens de ernstige redenen voorzien door het artikel 7.

Opzegging door de verpachter (voor bouwgrond of voor industriële doeleinden, bouwrijp op het einde van de lopende pachtperiode)

Opzegging voor bouwgrond of voor industriële doeleinden bestemde grond, die bouwrijp is op het einde van de lopende pachtperiode.

Schriftelijk verzoek tot oproeping ter minnelijke schikking uitgaande van de verpachter

Brief aan de Vrederechter, verzoek tot minnelijke schikking betreffende een pachtgeschil. 

Schriftelijk verzoek tot oproeping ter minnelijke schikking uitgaande van de pachter

Brief aan de Vrederechter, verzoek tot minnelijke schikking betreffende een pachtgeschil.

Schriftelijke bevestiging van een persoonlijk aanbod van betaling

De pachter kan een aanbod van betaling doen als de overeenkomst mondeling is aangegaan en de verpachter weigert om het pachtgeld in ontvangst te nemen of daarvan een kwijtschrift af te geven.

Cultuurcontract

De exploitant staat aan de gebruiker het genot af van een perceel grond om er een welbepaalde teelt op te winnen.  Het perceel wordt aan de gebruiker afgestaan, nadat de exploitant alle voorbereidingswerken en bemestingswerken heeft uitgevoerd.

Onderhandse pachtovereenkomst

Pachtovereenkomst tussen pachter en verpachter. 

Notariële pachtovereenkomst van lange duur.

Een lange pacht wordt in de praktijk steeds via authentieke akte vastgelegd.  Dit is vereist opdat de verpachter de verhoging van de pachtprijs zou kunnen vorderen. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x