Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vindt u onze algemene voorwaarden in tekst en downloadbaar als pdf.

U kan ze hier downloaden of hieronder lezen.

 

Algemene voorwaarden Pachtloket

 

 Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

  • Pachtloket: 'Pachtloket' is een gedeponeerd merk van AIC Consult bvba , gevestigd te Schoten, Nachtegalenlei 3, met BTW-nummer BE 0893.080.582 (RPR Antwerpen).
  • Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die een overeenkomst sluit met Pachtloket of een vraag instuurt via de website of via het email-adres info@pachtloket.be  dan wel per brief of telefonisch.
  • Website: de website www.pachtloket.be .
  • Diensten: alle activiteiten die het Pachtloket uitvoert in opdracht van de klant. Waaronder verstaan, maar niet beperkt tot, het beantwoorden van vragen via de website, het opstellen van juridische adviezen, het doorsturen van documenten en sjablonen.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en het Pachtloket.

 

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ tevens correspondentie via elektronische weg begrepen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden worden door het Pachtloket uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen de klant en het Pachtloket.

2.2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zullen het Pachtloket en de klant de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud, doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze bepalingen blijven onverminderd van kracht.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het Pachtloket, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra het Pachtloket of een gelieerde partij akkoord is gegaan de door de klant ingezonden vraag te beantwoorden voor het bedrag dat is vermeld op de website.

3.2. Het insturen van een vraag door de klant is een aanbod, dat aanvaard moet worden door het Pachtloket voordat er een overeenkomst ontstaat.

3.3. Wanneer het aanbod van de klant na vijf werkdagen niet aanvaard is door het Pachtloket, zal het reeds betaalde bedrag zonder inhouding van enige kosten geretourneerd worden.

3.4. Het Pachtloket kan zonder opgaaf van redenen besluiten een aanbod van de klant niet te aanvaarden. Het reeds betaalde bedrag zal dan zonder inhouding van enige kosten geretourneerd worden.

3.5. Het Pachtloket zal in overleg met de klant de overeenkomst wijzigen of aanvullen wanneer die wijziging of aanvulling noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.6. Wanneer er sprake is van een noodzakelijke wijziging in de overeenkomst, kunnen daaraan financiële en kwalitatieve consequenties verbonden zijn. Ook kan dit effect hebben op de tijdlijnen en tijdstippen van uitvoering van de opdracht. Indien dat het geval is, zal het Pachtloket de klant daarover inlichten.

3.7. De door het Pachtloket gehanteerde prijzen in offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 – Uitvoering en levering

4.1. Het Pachtloket zal starten met de uitvoering van de werkzaamheden nadat het aanbod van de klant is aanvaard.

4.2. Door het Pachtloket te leveren diensten worden per e-mail, per brief dan wel telefonisch aan de klant geleverd. Het Pachtloket zal gebruik maken van het (e-mail)adres en/of  het telefoonnummer zoals aangegeven door de klant.

4.3. De diensten die het Pachtloket aan de klant levert zijn het beantwoorden van de vraag die de klant heeft. Het Pachtloket vertegenwoordigt de klant nooit in of buiten rechte.

4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het Pachtloket het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten. Indien het Pachtloket bij het uitvoeren van de diensten gebruik maakt van derden zal het Pachtloket bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Eventueel door het Pachtloket ingeschakelde derden werken voor eigen rekening en onder hun eigen beroepsaansprakelijk-heidsverzekering. De door het Pachtloket aangestelde derden nemen de rechten en verplichtingen van de overeenkomst met de klant over.

4.5. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan het Pachtloket aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, bij het insturen van de vraag aan het Pachtloket worden verstrekt. Het Pachtloket is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het Pachtloket is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste, te laat verstrekte en/of onvolledige informatie. Het Pachtloket kan tevens niet garanderen dat later ingestuurde informatie wordt meegenomen bij de beantwoording van de vraag.

4.6. Het Pachtloket beantwoordt elke vraag naar Belgisch recht.

4.7. Is een antwoord van het Pachtloket niet geheel duidelijk voor de klant, dan heeft de klant gedurende vijf werkdagen het recht om één vervolgvraag te stellen ter verduidelijking van het antwoord.

4.8. De vervolgvraag wordt door het Pachtloket in beginsel binnen vijf werkdagen beantwoord.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. De inhoud van de website alsmede de inhoud van alle andere onbetaalde werkzaamheden van het Pachtloket is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Pachtloket geeft echter geen garanties omtrent de aard, inhoud en juistheid van deze informatie en onbetaalde werkzaamheden. Het Pachtloket is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie of onjuistheden, evenals voor het gebruik van deze informatie door de klant.

5.2. Iedere aansprakelijkheid van het Pachtloket is beperkt tot het bedrag dat reeds door de klant is voldaan met betrekking tot de betalende diensten waarvoor de aansprakelijkheid geldt.

5.3. In het uitzonderlijke geval dat het vorige lid niet van toepassing is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Pachtloket of diens aangestelde wordt uitgekeerd.

5.4. Het Pachtloket kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door het Pachtloket geleverde diensten wordt door het Pachtloket uitgesloten, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van het Pachtloket.

5.5. Het Pachtloket kan nooit aansprakelijk gehouden kunnen worden voor gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde inkomsten en/of winst. Het Pachtloket geeft adviezen, het is de keuze van de klant of deze adviezen worden opgevolgd en of het gevolg en het risico daarvan wordt aanvaard.

5.6. De door het Pachtloket geleverde diensten worden geleverd op basis van de door de klant aangeleverde informatie. Het Pachtloket kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor gebruik van de door haar geleverde diensten anders dan in eerste instantie door de klant bedoeld is en bij het Pachtloket bekend is. Dit geldt onder meer voor het geval waarin de klant de door het Pachtloket gegeven antwoorden doorverkoopt, openbaart of op andere wijze deelt.

5.7. Indien de klant gebruik maakt van zijn recht op restitutie, is dat tegen finale kwijting. Zodra de klant restitutie wenst, kan hij geen aanspraak meer maken op enige andere schadevergoeding en kan hij geen rechten meer ontlenen aan het reeds door het Pachtloket gegeven antwoord.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1. Betaling vindt plaats na facturatie van de geleverde diensten. De facturen van het Pachtloket zijn contant betaalbaar. Het Pachtloket behoudt zich het recht voor om een voorschotfactuur op te stellen.

6.2. Het Pachtloket start met haar werkzaamheden na aanvaarding van het aanbod van de klant of na betaling van de voorschotfactuur.

 

Artikel 7 – Privacy

7.1. Het Pachtloket respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat alle informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het Pachtloket verstrekt uw gegevens niet aan derden, met uitzondering van het geval beschreven in lid 2.

7.2. Het analysesysteem van het Pachtloket plaatst bij het websitebezoek cookies met als doeleinde het meten van bezoekersaantallen. Hierbij wordt echter nooit naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw vragen doorgezonden. Het betreft gegevens als browsertype, browsertaal, datum en tijd.

 

Artikel 8 – Commercieel gebruik

8.1. De Diensten van het Pachtloket mogen door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen of overheids- instanties worden gebruikt. Ook natuurlijke personen in uitvoering van beroep of bedrijf mogen deze diensten gebruiken.

 

Artikel 9 – Klachten en restitutie

9.1. Eventuele klachten met betrekking tot de diensten van het Pachtloket dienen zo spoedig mogelijk door de klant schriftelijk bij het Pachtloket kenbaar gemaakt te worden.

9.2. Indien de klant aanspraak wil maken op restitutie van het betaalde bedrag zoals vermeld op de website, dient hij dit zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vijf werkdagen na de eerste beantwoording van de vraag schriftelijk kenbaar te maken. Verzuimt de klant dit, dan vervalt het recht op restitutie.

9.3. Het stellen van een vervolgvraag heeft nooit tot gevolg dat de termijn als genoemd in het vorige lid wordt verlengd, tenzij expliciet aangegeven door het Pachtloket.

9.4. Het Pachtloket zal binnen vijf werkdagen reageren op een door de klant kenbaar gemaakte klacht.

9.5. Partijen zullen zich inspannen om ieder geschil in onderling overleg te beslechten alvorens zich tot een rechter te wenden.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Het Belgisch Recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van één van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit de diensten die het Pachtloket uitvoert, het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.

logopachtloket2.jpg

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x